๘ ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากรกะหม่อม คณะกรรมการสมาคมฯ คณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก
ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี
ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี
ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา
ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น
ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา อีสเทิร์น