กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และพบครูที่ปรึกษา (กลุ่มผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านโปรแกรม Zoom

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ (กลุ่มผู้เรียนวันอังคาร) กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา และวัดผลประเมินผล ผ่านโปรแกรม Zoom โดยผู้เรียนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี