การเสวนาเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กตกหล่น ออกกลางคันและกลุ่มเสี่ยง

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น.

นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ) ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก ร่วมการเสวนาเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กตกหล่น ออกกลางคันและกลุ่มเสี่ยง ภายใต้โครงการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับเด็กตกหล่น ออกกลางคัน และเด็กกลุ่มเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียนกลุ่มดังกล่าว

การเสวนาจัดขึ้น ณ โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอำเภอท่ามะกา เข้าร่วมเสวนาเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป