การประชุมหารือ เรื่อง ทิศทางการศึกษาไทยในอนาคต

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.

นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ) ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง ทิศทางการศึกษาไทยในอนาคต

โดยโครงการปฏิรูปการศึกษามูลนิธิเด็ก และเครือข่ายทางการศึกษา จัดการประชุมขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานของเครือข่ายเป็นไปตามบริบทของชุมชน และพัฒนาการศึกษาของอำเภอห้วยกระเจาและอำเภอใกล้เคียง และได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงาน การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี