การประชุมวิชาการ “ก้าวย่าง บนทางเสี่ยง : การพนันในโลกกำลังเปลี่ยนไป”

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ “ก้าวย่าง บนทางเสี่ยง : การพนันในโลกกำลังเปลี่ยนไป” ซึ่งมีการเสวนา/อภิปราย นำเสนอปัญหาสถานการณ์การพนันในสังคมไทย ที่ส่งผลกระทบกับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นปัจจัยทำให้เด็กมีปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และหลุดระบบการศึกษา รวมถึง อภิปรายการรับมือการพนัน ในฐานะปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ สำหรับผู้เรียนในระบบและนอกระบบการศึกษา โดยมี ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานในพิธีเปิด จัดโดย ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย