การประชุมวางแผนการจัดงานการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน เครือข่ายพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.

นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) นายชวดล ชัยวรวัช กรรมการและเลขานุการสมาคม และนายอนุกูล อ่ำอนันต์ กรรมการสมาคม ในฐานะผู้จัดการศึกษาของศูนย์การเรียน พร้อมทั้งนายดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ร่วมการประชุมวางแผนการจัดงานการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน เครือข่ายพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี